Bestuur

Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend deel en een uitvoerend deel: het dagelijks bestuur. Samen vormen zij het algemeen bestuur. De algemeen directeur maakt als bestuurder deel uit van het dagelijks bestuur. De taakverdeling binnen het bestuur wordt op grond van de verenigingsstatuten nader omschreven in het bestuursstatuut. Hierin zijn ook opgenomen de verantwoordelijkheden van de algemeen directeur, die de rol van algemeen directeur/bestuurder heeft.

Het algemeen bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie op onderwijskundig, organisatorisch en financieel gebied. Het toezichthoudend bestuur stelt onder andere een bestuursstatuut en een managementstatuut vast. Daarnaast worden de begroting, de meerjarenbegroting, het bestuursverslag en de jaarrekening door hen vastgesteld. Het toezichthoudend deel van het bestuur komt een aantal keren per jaar bij elkaar om te controleren of de wettelijke voorschriften worden nageleefd en of de middelen doelmatig en rechtmatig worden besteed. Daarnaast houdt zij toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en evalueren zij de werkzaamheden van het dagelijks bestuur. Eens per jaar wordt via de Algemene Ledenvergadering verantwoording afgelegd aan de leden van de vereniging.

Het dagelijks bestuur is als volgt samengesteld:
Algemeen directeur / bestuurder:     J. Thiele
Voorzitter:                                             P. Zwartscholten
Overige bestuursleden:                       G. Mepschen
                                                                A. Malkus
                                                                D. van Damme
                                                                                                                   

Het toezichthoudend bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter:                                              R. Frensen
Overige leden:                                       F. Schutten
                                                                

De statuten van de vereniging leest u hier.
Een profielschets voor bestuursleden vindt u hier.

Klanbordbijeenkomsten

Op de scholen vergaderen schoolcommissies en medezeggenschapsraden samen. Deze combinatie noemen we de schoolkring. De medezeggenschapsraad is het formele orgaan binnen de schoolkring. De rol van de schoolcommissie is op veel scholen onduidelijker geworden. Voor de toekomst willen wij gaan werken met thematische klankbordbijeenkomsten. 

Een klankbordbijeenkomst biedt ons de mogelijkheid op een laagdrempelige en rechtstreekse manier in gesprek te komen met een groep ouders. Als school vinden we het belangrijk om van ouders informatie te krijgen over wat er 'in het veld' leeft over allerlei zaken die voor school van belang zijn.

Dit betekent niet dat alle schoolkringen per direct opgeheven worden. Op scholen waar de schoolkring goed functioneert kan dit voorlopig zo blijven bestaan. Indien er een vacatures ontstaan door vertrek van een lid van de schoolkring worden deze niet meer ingevuld.

Schoolkring

De schoolkring onderhoudt en verbetert het contact tussen school en ouders, levert een bijdrage aan en is een serieuze gesprekspartner in de (brede) identiteitsontwikkeling van de school, is klankbord bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

lees meer

 

 

deel