Veiligheid

Het doel van het veiligheidsplan is om de dreigingen te minimaliseren die de schooldoelstellingen nadelig be├»nvloeden. Deze doelstelling wordt bereikt door de veiligheid van alle bij de school betrokkenen zo goed mogelijk te bevorderen en zo mogelijk alle vormen van agressie en geweld binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen. Daar waar zich incidenten voordoen, worden adequate maatregelen getroffen om verdere escalatie te beperken of te voorkomen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke levensovertuiging, waarbij we samen bouwen aan de kernbegrippen respect en vertrouwen. Op iedere school is een preventiemedewerker aangesteld die fungeert als co├Ârdinator en aanspreekpunt in het kader van het tegengaan van pesten op school.

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt om goed te reageren bij signalen van geweld. Al onze medewerkers hebben scholing gevolgd en zijn in het bezit van het certificaat.

Download hier het veiligheidsplan.
Download hier de meldcode.

deel