Ondersteuningsplatform

Om handen en voeten te geven aan Passend Onderwijs heeft Fiers een bovenschools ondersteuningsplatform ingericht. In dit platform zit o.a. de orthopedagoog van Fiers. Het platform richt zich op de ondersteuning aan schoolteams, individuele leerkrachten en ouders in die gevallen wanneer het kind/een groep leerlingen intensieve begeleiding nodig hebben.

Het bovenschools ondersteuningsplatform werkt samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld Vaart & Vecht, afdeling Hardenberg. 

Bovenschools ondersteuningsplatform

Centraal staat de uitdaging hoe de ondersteuning aan leerlingen, hun ouders en leerkrachten op de scholen wordt ingericht. Het onderwijscontinuüm is op de scholen dusdanig ingericht dat er voor ieder kind optimale kansen zijn zich te ontwikkelen conform zijn mogelijkheden. Daarbij wordt recht gedaan aan het principe dat ieder kind, met of zonder speciale onderwijsbehoeften, recht heeft op onderwijs van goede kwaliteit en thuisnabij onderwijs.

Scholen moeten minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Beschikken over een ondersteuningsprofiel, dat minimaal voldoet aan de eisen, die het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs stelt aan basisondersteuning. In het ondersteuningsprofiel worden zowel de mogelijkheden als grenzen van de school omtrent de basisondersteuning beschreven.
  • Heeft haar doelen vastgesteld (incl. welke opbrengsten – minimaal voldoen aan de eisen van de inspectie - behaald dienen te worden) in een schooljaarplan;
  • Een duidelijke systeem van leerlingenondersteuning volgens de principes van Handelings Gericht Werken (HGW).

Voor handelingsgericht werken (HGW) gelden zes uitgangspunten, gebaseerd op handelings- gerichte diagnostiek (HGD) volgens Pameijer & van Beukering (2007).

De uitgangspunten hieronder spelen een centrale rol binnen de werkwijze van de leerkrachten, intern begeleiders en externe ondersteuners (ambulant begeleiders en orthopedagoog) binnen Fiers.

  1. De onderwijsbehoeften van de leerling staan centraal;
  2. De werkwijze is systematisch en transparant;
  3. De werkwijze is doelgericht;
  4. Er wordt gewerkt vanuit een transactioneel referentiekader;
  5. Leerkrachten, intern begeleiders, ouders, kind en externe diagnostici werken constructief samen;
  6. Positieve aspecten van leerling, leraar, IB en ouders zijn van groot belang.

20180202 netwerkpartners - visueel vernieuwd.jpg

Ondersteuningsteam op iedere school

Iedere school beschikt over een ondersteuningsteam, bestaande uit de directeur van de school en de  intern begeleider (als ondersteuningsspecialist). De intern begeleider heeft daarin een coördinerende rol en bewaakt de regie m.b.t de leerlingondersteuning binnen de betreffende school. Het ondersteuningsteam kan eventueel aangevuld worden met de expertise van het bovenschools ondersteuningsplatform.

Klik hier om de ondersteuningsstructuur te downloaden. 

 

deel