Manifesto

Kinderen die de lesstof snel beheersen en waar sprake is van meer- of hoogbegaafdheid hebben een aangepast aanbod nodig. De FIERS-scholen hanteren een protocol om te bepalen of een kind al dan niet meer- of hoogbegaafd is, zodat ook deze groep kinderen zich optimaal kan ontwikkelen.

Op de scholen wordt aan kinderen die een extra uitdaging nodig hebben een andere leerlijn aangeboden. Op de meeste scholen is dit ‘Levelwerk', een leerlijn voor intelligente en (meer/hoog-) begaafde leerlingen in het basisonderwijs. Jan Kuipers, expert op het gebied van hoogbegaafdheid, ontwikkelde de leerlijn. Hij streeft naar integratie met een passend leerstofaanbod op de eigen basisschool. Levelwerk staat los van andere methodes. De leerling werk feitelijk op twee sporen, een compacte basislijn en een aanvullende verrijkingslijn.

In het schooljaar 2012/2013 is de VPCBO Coevorden gestart met een bovenschoolse plusklas voor meerbegaafde kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Dit is een uitbreiding van het aanbod op de tien scholen van de vereniging om aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen te kunnen voldoen.

De plusklas wordt georganiseerd door een werkgroep. Als kinderen aan de criteria voor de plusklas voldoen, worden ouders daarvan door de eigen school op de hoogte gebracht. De plusklas krijgt elke woensdagochtend les op CBS Dr. Picardt in Coevorden. De leerlingen werken dan op hun niveau aan projecten en thema’s. Zo worden ze uitgedaagd en gestimuleerd om te ‘leren leren’. Op de andere dagen kunnen ze op hun eigen school verder werken aan de opdrachten die ze vanuit de plusklas krijgen.

Doelstellingen Manifesto:
 Herkenning en erkenning van de kinderen onderling
 Het omgaan met ontwikkelingsgelijken
 Werken op hun eigen niveau
 Tegemoetkomen aan hun zelfstandigheid
 Uitdaging in werkopdrachten
 Leren omgaan met faalervaringen en frustraties
 Leren samenwerken met anderen
 Leren structureren van het werk
 Leerstof van een hogere moeilijkheidsgraad dan de reguliere leerstof
 Meer uitdagende leerstof
 Een hoger abstractieniveau
 Complexere vraagstukken, combinaties van verschillende problemen
 Vakgebieden in samenhang aanbieden
 Variatie in aanbod
 Aansluiten bij de interesse van de leerling

Klik hier voor de procedure en criteria.

deel