Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden of worden wel eens fouten gemaakt. Onderwijs is mensenwerk. Dat is op onze scholen niet anders. Ouders worden uitgenodigd om dergelijke punten te bespreken of om een klacht in te dienen. Daar leren wij van en zodoende kunnen we waarmaken wat we zeggen.

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling.

De klachtenregeling is alleen van toepassing als men met de klacht niet ergens terecht kan. De aangestelde contactpersoon en vertrouwenspersoon gaan eerst na of de klager getracht heeft om het probleem met de aangeklaagde, de directeur of het bevoegd gezag op te lossen.

Met deze regeling wil Fiers een zorgvuldige behandeling van klachten bewerkstelligen, waarmee het belang van alle betrokkene wordt gediend. De scholen dragen er zorg voor, middels de Schoolgids, dat het bestaan van de klachtenregeling en de naam van de contactpersonen, vertrouwenspersoon,  klachtencommissie en vertrouwensinspecteur kenbaar gemaakt worden.

Tevens ligt er op elke school een exemplaar van de klachtenregeling ter inzage.

Lees hier de klachtenregeling.

deel