Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR is het beleidsorgaan dat zich bezighoudt met zaken die bovenschools geregeld zijn of die van belang zijn voor alle scholen van onze vereniging, zoals vastgelegd in het GMR reglement. De GMR is samengesteld uit ouders en leerkrachten. 

Onderwerpen waar de GMR over spreekt zijn onder meer:

 • De hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid
 • Idem van het meerjarig personeelsbeleid
 • Mobiliteit
 • Functiemix
 • Ziekte en verzuim
 • Passend Onderwijs
 • Krimp en de toekomst van de scholen.

 De GMR heeft vier rechten, te weten:

 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • informatierecht;
 • initiatiefrecht.

Op sommige punten heeft de GMR adviesbevoegdheid, op andere instemmingsbevoegdheid. Dit kan gelden voor de gehele GMR, of voor één van de geledingen, bijvoorbeeld ouders en personeel, zoals vastgelegd in het GMR reglement. Ook kent de GMR het recht van initiatief.

Iedere school is vertegenwoordigd

In de GMR is iedere school vertegenwoordigd met één lid uit de oudergeleding  en één lid van de personeelsgeleding. Een van de geledingen is aanwezig op de vergadering. Er wordt dus met 8 personen vergaderd, waarbij naar een evenredige verdeling wordt gestreefd. De leden stemmen zonder ruggenspraak, maar kunnen in voorkomende gevallen wel besluiten hun achterban te raadplegen.

Openbare vergaderingen

De GMR vergadert vijf à zes keer per jaar. De vergaderingen worden voor een belangrijk deel bepaald door het bestuderen en beoordelen van de stukken, aangedragen door het bestuur. Deze stukken worden per vergadering toegelicht door de algemeen directeur. De vergaderingen zijn openbaar. Een gast kan niet actief deelnemen aan de vergadering.

Klik hier voor het jaarverslag 2020 - 2021.

deel