Schoolkring

Veel scholen van onze vereniging hebben een schoolkring. De schoolkring bestaat uit de medezeggenschapsraad aangevuld met ouders die de school een warm hart toedragen. Als voorwaarde is hierbij gesteld dat de medezeggenschapsraad haar formele positie binnen de schoolkring behoudt en daarmee het recht om apart te vergaderen. De medezeggenschapsraad blijft het formele orgaan binnen de school. De schoolkring functioneert als “klankbordgroep”, waardoor onder andere ouderbetrokkenheid is gewaarborgd. 

Doel 

De schoolkring onderhoudt en verbetert het contact tussen school en ouders, levert een bijdrage aan en is een serieuze gesprekspartner in de (brede) identiteitsontwikkeling van de school, is klankbord bij de ontwikkeling van het schoolbeleid.

Taak

Op schoolniveau - de schoolkring:

 • volgt positief-kritisch het beleid van de school,
 • heeft een signalerende taak,
 • meldt zowel positieve als negatieve zaken m.b.t. het schoolklimaat en het gegeven onderwijs aan de directie en bespreekt die, voor zover het geen persoonlijke informatie over kinderen en teamleden betreft, in de schoolkringvergadering,
 • helpt ouders voor wie de schooldrempel “te hoog” is bij het vinden van de juiste route om iets te melden wat hun dwars zit of waar ze vragen over willen stellen,
 • neemt deel aan beleidsvoorbereidende gesprekken over:
 1. het onderwijs,
 2. het schoolklimaat,
 3. de oudercontacten,
 4. de inzet van de toegekende schoolformatie,
 • bespreekt de resultaten (op schoolniveau) van het onderwijs,
 • onderhoudt informeel contact met het personeel (b.v. lief en leed),
 • voert i.s.m. de directie de tweejaarlijkse ouderenquête uit,
 • is met een persoon vertegenwoordigd in het jaarlijkse evaluatieoverleg van de tussenschoolse opvang,
 • houdt regelmatig contact met de ouderraad,
 • stelt zich op de hoogte van de financiële situatie,
 • stelt zich op de hoogte van het meerjarenonderhoudsplan,
 • organiseert en coördineert het aanvullende onderhoud van het gebouw en het schoolterrein.
deel